Menu
Szervizkérelem

Általános Szerződési Feltételek

I. Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Svélecz Gábor egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató / Vállalkozás), és a Szolgáltató által a www.pandafix.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.pandafix.hu weboldalon keresztül történik.

 

A honlap (egyben pandafix.hu) üzemeltetője Svélecz Gábor egyéni vállalkozó

Székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 62/A

Adószám: 59360296-1-38

Nyilvántartási szám: 57380937

Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

Bankszámlaszám: 10104985-32918600-01003003

Bank neve: MBH Bank

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36704083456, elérhetőség munkanapokon 12:30 és 17:30 között. Garanciális ügyekben csak e-mailben tudunk felvilágosítást adni.

Honlap: www.pandafix.hu

E-mail, Ügyfélszolgálat, Garanciális ügyek: [email protected]

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhelyszolgáltató: EZIT Kft.

Székhelye: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.

Weboldala: www.ezit.hu

E-mail címe: [email protected]

Telefonszáma: +3617004030

 

» A megrendelés, mint szerződés

Az oldalon feladott szervizkérelmek (lásd következő pont) véglegesítésével a vásárló egy írásba foglalt szerződést köt a pandafix.hu-val, ill. ennek üzemeltetőjével.

A szerződés száma egy egyedi megrendelési azonosító, melyet a megrendelés visszaigazolásakor megkap a vásárló, ami alapján hivatkozni lehet a megrendelésére.
A szerződés megkötése (a megrendelés feladása és az Általános Szerződési Feltételek) magyar nyelven történik és a szerződés tartalma is magyar nyelven tekinthető meg. A fentiek szerint megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt Svélecz Gábor e.v. iktatja, így az a későbbiekben is hozzáférhető lesz.

» Megrendelés

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A pandafix.hu oldalon leadott szervizkérelmi igény képezi a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés tárgyát. A szervizeltetni kívánt készülék tulajdonságait és jellemzőit a készülék szervizünkbe történő beérkezését követően munkalapszoftverünkben rögzítjük.

Az Ügyfél a megrendeléssel (és a kiküldött árajánlat elfogadásával) beleegyezik, hogy a szervizelésre beküldött készülékből kiszerelt hibás alkatrészeket környezetvédelmi okokból és személyi sérülések elkerülése érdekében nem bocsátjuk az Ügyfelünk részére. Tehát ezen alkatrészek a beküldött készülékkel nem kerülnek visszaküldésre!

Az oldalunkon feltüntetett képek helyenként illusztrációk! A digitális eszközök eltérő megjelenítési módjainak megfelelően színbéli eltérések előfordulhatnak a valós termék és a termékkép között.

Megrendelés után azonnal, de legkésőbb 48 órán belül a regisztrációnál megadott email címre automatikus visszaigazoló elektronikus levelet küldünk.
Amennyiben nem kapott visszaigazoló emailt, úgy kérjük, hogy keresse fel ügyfélszolgálatunkat, mert a megrendelés megismétlésére vagy korrigálására lehet szükség (pl. rosszul megadott email cím esetén).

Vállalkozásunk szolgáltatásai egyedi ügyfélazonosítóval vehetők igénybe. Az ügyfélazonosító azonosítja az Ügyfelet, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést az Ügyfél megtette. Az Ügyfél teljes felelősséget vállal a belépési adatainak kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti. Svélecz Gábor e.v. nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a bejelentkezési adatok illetéktelen használatával keletkeztek akár az Ügyfélnél, akár harmadik személlyel szemben.

Amennyiben az Ügyfél anélkül szerez be a pandafix.hu-ról bármilyen terméket, hogy arra jogosult lenne (így különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben jogerősen megállapítást nyer a későbbiekben, hogy a beszerzés jogszerűtlen volt, s ebből fakadóan a pandafix.hu-t bármilyen kár éri, pl. kártérítési kötelezettség, perköltség, eljárási díj, illeték, stb), vásárló már most vállalja, hogy ezen költségeket Svélecz Gábor e.v. helyett 15 napon belül megfizeti az erre irányuló fizetési felszólítástól a jogosult részére, s az esetleges további kárait 15 napon belül megtéríti.

Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a megrendelésekor fizetési kötelezettséggel járó megrendelést ad le!

» Árak

Az oldalon feltüntetett árak Szolgáltató alanyi mentességéből fakadóan ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

A pandafix.hu az árváltoztatás jogát fenntartja!

A pandafix.hu oldalon feltüntetett ár nem minősül ajánlattételnek, csak a szállítási költséget és a bevizsgálási díjat tartalmazza és nem jelenti a várható javítási költséget!
A bevizsgálási díj csak abban az esetben kerül kiszámlázásra, amennyiben a készülék a piaci árakat figyelembe véve gazdaságosan javítható (nem haladja meg az új készülék aktuális piaci árának 60%-át), de az ügyfél nem kéri a készülék javítását. Amennyiben a készülék nem javítható vagy javítható és az ügyfél kéri a javíttatást, úgy a bevizsgálási díj 0 Ft.

A készülék javítását csak az árajánlatunk elfogadását követően kezdjük meg!

» Szállítás

A készülékek elszállítása és visszaszállítása kibélelt dobozban történik. A helyes csomagolásról szóló információkat a szervizigény beküldésekor emailben elküldjük Ügyfelünk részére.

Az Ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy a készüléket megfelelően csomagolja be, az ne csúszkálhasson a dobozban. A szállítás során és utána a helytelen csomagolásból keletkezett sérülésekért a pandafix.hu nem vállal felelősséget, de panasz esetén igyekszünk segítséget nyújtani az ügyintézés során.

A szállítási módokról, díjakról az Ügyfél a Szállítás menüben tájékozódhat.

» Ajánlattételi (árajánlat) és szervizelési időtartam

Törekszünk arra, hogy a készülék szervizünkbe érkezését követő 1-5 munkanapon belül pontos árajánlatot küldjünk Ügyfelünk részére. Viszont szervizünk terheltségétől függően fenntartjuk a jogot arra, hogy ennél hosszabb bevizsgálási időt tölthessünk el.

A kiküldött árajánlat elfogadását követően törekszünk arra, hogy a készüléket minél hamarabb megjavítsuk, de Ügyfelünk tudomásul veszi, hogy ezen időtartam nincs korlátozva.

» Fizetési feltételek

A készülékek személyes átadására és átvételére nincs lehetőség.

A számlát digitálisan aláírt elektronikus számla formátumban a megrendeléskor megadott email címre küldi ki a Billingo számlázó rendszere.

Az Ügyfél a jótállási jegyet papír alapon a javított termékekkel együtt kapja kézhez.


»
Elállás a megrendeléstől

1.1. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (rendelet) alapján termék adásvétele esetén úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog illeti meg a Fogyasztónak minősülő Ügyfelet internetes vagy telefonos megrendelés esetén. Ez alapján a Fogyasztónak minősülő Ügyfél (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) az ÁSZF alapján létrejött szerződéstől (amennyiben nem esik egybe: a termék átvételétől/üzembe helyezésétől) tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül felmondhatja.

1.2. A Fogyasztó elállási-, illetve felmondási jogát

a) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján vagy

b) az alábbi linkről letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:

1.3. A Fogyasztó az elállási- vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

c) A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

1.4. Az elállási jogot és a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a fent hivatkozott határidő lejárta előtt elküldi. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

1.5. Ha a Fogyasztó eláll, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

1.6. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

1.7. A Felek megállapodnak, illetve a Fogyasztó kifejezetten beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó valamennyi ellenszolgáltatást az elállástól ill. felmondástól számított tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Utalvánnyal történő vásárlás esetén - fentiekre figyelemmel - a vételár azon részét, amelyet utalvánnyal fizettek meg, új utalvány kibocsátásával téríti vissza a Szolgáltató.

1.8. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztó számára visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte. Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

1.9. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási- és felmondási jogot

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállásra és felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel

(…)

h) olyan Szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta az aktiváló kódot felhasználta

(…)

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási vagy felmondási jogát. Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

Az Elállási Jog hiányát érintő esetek:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2710

 

» A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató szerint:

Kellékszavatosság

-          Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

A Fogyasztó az pandafix.hu hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

-          Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót kellékszavatossági igénye alapján?

A Fogyasztó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

-          Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

-          Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

-          Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a pandafix.hu Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

-      Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

-          Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

-          Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

-          Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

-          Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

-          A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

- Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés 6. pontja alapján a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) a hibás teljesítésről szóló fejezete alapján a pandafix.hu egy évig jótállásra köteles.

-          Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Fogyasztót jótállás alapján?

A Fogyasztót a jótállási jegyben foglalt jogok illetik meg.

-          Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.”

Egyéb garanciális tudnivalók

4.1 A garanciális, vagy egyéb ügyintézésből visszaérkezett termékeket az e-mail és/vagy SMS értesítést követő 21 napig tároljuk. Az át nem vett termékekért a 21. napot követően napi 300ft tárolási díjat számítunk fel. A 180 napig át nem vett termékeket, illetve ahol a tárolási díj már meghaladja a termék értékét, nem tároljuk tovább. A tárolás megszűnéséről külön értesítést nem küldünk.

4.2 Az általunk forgalmazott termékek irodai vagy otthoni felhasználásra készültek, iparszerű használatra csak akkor alkalmasak, ha ezt külön jelezzük, illetve a termék honlapján fel van tüntetve.

4.3 A termék csomagolását őrizze meg lehetőleg a teljes garanciális idő alatt, de legalább a távollévők között kötött szerződéstől való elállás bejelentési határidejéig, a szállítást abba visszacsomagolva lehet a legbiztonságosabban megoldani, kérjük ilyen módon tegye.

4.4 A termék illetéktelen megbontása, módosítása hardveres vagy szoftveres módon, a gyári specifikációtól eltérő, illetve nem a rendeltetésének megfelelő célokra történő felhasználása a jótállás érvénytelenítését vonhatja maga után. Azok a hibák, melyen az eladáskor nem voltak a termékben, hanem később keletkeztek, nem tartoznak a jótállás körébe, pl. villámcsapás vagy más elemi kár, hálózati túlfeszültség miatt keletkezett hibák.

Természetesen minden esetben törekszünk a termékek mielőbbi kijavítására, és a kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kívánjuk elvégezni.

Jogérvényesítés

Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul és hibátlanul (külsérelmi nyom nélkül) megkapta –e. Amennyiben problémát észlel, kérjük lehetőleg haladéktalanul jelezze azt a vállalkozásunk felé, a terméket ne vegye használatba, hiba esetén ne használja tovább, sem a termék csomagolását, sem a cégünk által használt csomagolást ne dobja ki, kollégánkkal egyeztessen melyik csomagolást szükséges visszajuttatnia a termékkel.

A pandafix.hu nem fogad el vásárlás utáni reklamációkat, amelyek olyan információkra vonatkoznak, melyek az oldalon világosan és érthetően le vannak írva, ezért kérünk minden vásárlót, hogy olvassa el a termékekre vonatkozó adatokat és egyéb oldalakon (ÁSZF, Használati útmutató) található információkat!

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 151/2003. Korm. rendelet és a 19/2014. NGM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.

A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. A pandafix.hu a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi kifogásról. A pandafix.hu a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.

A minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat a [email protected] e-mail címen.

» Szerzői jogok és hivatkozások

A vállalkozásunk honlapján és annak aloldalain (pandafix.hu) található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Svélecz Gábor e.v. tulajdonát képezi, vagy azok használatára, megjelenítésére jogosult. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

A pandafix.hu-ra (és annak aloldalaira) való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.

» Egyéb feltételek

A pandafix.hu oldalon való futárkérelem rögzítését feltételezi az Ügyfél részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Svélecz Gábor e.v.-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a pandafix.hu akadálytalan működését és a vásárlást.

Svélecz Gábor e.v. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Svélecz Gábor e.v. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a feltételekben rögzített szabályokat, Svélecz Gábor e.v. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját.

A termék szakszerű üzembe helyezését megfelelő óvatossággal, szakember segítségével végezze! A szakszerűtlen üzembe helyezés megvonhatja a termék garanciáját.

» Panaszkezelés

Az Ügyfél panaszával, észrevételével Ügyfélszolgálatunkhoz, illetőleg a következő szervekhez fordulhat:

1. Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

Név: Dr. Károlyi Ákos

Hivatali elérhetőség: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

2. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület székhelye:

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

E-mail cím: [email protected]

Telefon: 94/506-645, 94/312-356

3. Online Vitarendezési Platform (ODR):

Ha az online vásárlás során probléma merült fel és a vitát nem tudja rendezni a kereskedővel, panaszát e platformon keresztül egy jóváhagyott vitarendezési testület elé terjesztheti.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Hogyan működik a rendszer?

-          Panasztétel

Nyújtsa be az online vásárolt áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát.

-          Vitarendezési testület kiválasztása

Egyezzen meg a kereskedővel, hogy melyik független szervet kérik fel a vitájának rendezésére.

-          Megszületik az eredmény

A vitarendezési testület rendezi a vitát

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásban Svélecz Gábor e.v. részvétele kötelező.

» Magatartási kódex

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§(1) o) pontban megjelölt magatartási kódex-szel a Svélecz Gábor e.v. nem rendelkezik.

» Vonatkozó lényegesebb jogszabályok:

 1. 2013. évi V. törvény (Ptk.)

2. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

3. 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

4. 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

5. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet: a fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló rendelet

6. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

7. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

8. 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének szabályairól

9. 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

17. Jogi közlemény és adatkezelési tájékoztató letölthető verzió:

A PDF dokumentumok megnyitásához szükséges program ide kattintva tölthető le.

 

Ezen dokumentum magyar nyelven íródott.

Szombathely, 2023.10.11.