Menu
Szervizkérelem

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

www.pandafix.hu weboldalon történő adatkezelésekhez

 

 

Az Adatkezelő jelen előzetes tájékoztatást az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkében foglaltak szerint adja.

 

I.       Az adatkezelő elérhetőségei:

Az adatkezelő

 

Neve: Svélecz Gábor egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő vagy Vállalkozás)

Székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 62/A

E-mailcíme: [email protected]

Telefonszáma: +36704083456

 

II.     Az adatkezeléssel érintett személyek, a kezelt adatok köre, célja és jogalapja

 

Az Ügyfél a Vállalkozás weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, vannak azonban olyan szolgáltatások (például: rendelés), amelyek igénybevételéhez elengedhetetlen bizonyos adatok megadása, kezelése. A kötelezően kitöltendő adatmezők minden esetben csillaggal jelöltek.

 

Az adatkezeléssel érintett személyek: a www.pandafix.hu weboldal szolgáltatását igénybevevő személyek (továbbiakban: Ügyfél).

 

A kezelt adatok körét, időtartamát, jogalapját és az igénybevett adatfeldolgozókat az alábbi táblázat tartalmazza részletesen.


* AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikk

(1)   A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 

Az adatok elektronikusan kerülnek őrzésre a Vállalkozás szerverén, elektronikus nyilvántartásban (bővebben lásd az IV. Adatbiztonság címszó alatt).

 

Az Ügyfél által megadott személyes adatokat a Vállalkozás közvetlen üzletszerzési, valamint az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag az Ügyfél előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően használja.

Az adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltétele, személyes adatok megadása hiányában a Vállalkozás a kért szolgáltatást nem tudja teljesíteni.

 

III.    A személyes adatok megismerésére jogosultak, és a személyes adatok címzettjei (adattovábbítás, adatfeldolgozás)

A személyes adatok kizárólag a szállításért felelős fuvarozó (közvetlenül Svélecz-Nemes Júlia egyéni vállalkozó, közvetetten GLS Hungary Kft., MPL Magyar Posta Zrt.), valamint a számla kiállítását végző vállalkozás (Billingo Technologies Zrt.), mint adatfeldolgozók részére kerülnek továbbításra.

Hatósági megkereséssel összefüggő adattovábbítás: Az Adatkezelő bármely bíróság vagy hatóság jogszabályon alapuló megkeresés alapján kötelezhető egyes adott érintettre vonatkozó személyes adatátadásra. Jelen pontban nevezett megkeresés alapján a megkeresést foganatosító részére személyes adatot csak olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

IV.   Adatbiztonság

A Vállalkozás gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek. Megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

Fentiek érdekében Vállalkozás az alábbi műszaki védelmi intézkedéseket alkalmazza:

-       A www.pandafix.hu weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Vállalkozás az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tárolja a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

-       Vállalkozás a www.pandafix.hu weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tárolja. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak ellátva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használ.

-       Vállalkozás a belső fejlesztésű segédprogramjának (lásd I. pont) adatbázisát is a fentiekkel egyező titkosítással, külön adatfájlban tárolja a szerverén.

V.     Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Vállalkozás a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüggésben automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, a személyes adatokat profilalkotási céllal nem kezeli.

VI.   Az Ügyfél jogai:

Az Ügyfél a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet:

·         tájékoztatást, az adatokhoz való hozzáférést,

·         helyesbítést,

·         törlést,

·         az adatkezelés korlátozását,

·         az adatok hordozhatóságát,

·         visszavonhatja a hozzájárulását,

·         tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá

·         élhet jogorvoslati jogával.

A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet a fentiek szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

1.   A hozzáféréshez való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy az Adatkezelő elérhetőségein keresztül a Vállalkozástól tájékoztatást kérjen az alábbiakra vonatkozóan:

-        személyes adatainak kezelése folyamatban van-e

-        milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, mennyi ideig kezeli

-        kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait

-        alkalmaz-e a Vállalkozás automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ügyfél jogainak védelme érdekében a Vállalkozás köteles meggyőződni az Ügyféés a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Ügyfél személyének azonosításához kötött.

2.   A helyesbítéshez, a törléshez valamint a zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Ügyfél a megadott adatainak helyesbítését, módosítását, törlését, valamint zárolását az Adatkezelő elérhetőségein keresztül kérheti.

A Vállalkozás törlésre irányuló kérelem ellenére is megőrzi azokat a személyes adatokat, melyek a szolgáltatás igénybevétele során keletkezett követelés behajtásához, illetve a jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez (bizonylatmegőrzés) szükségesek.

3.   Az adathordozhatósághoz való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Vállalkozás rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

4.   A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az Ügyfél a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

5.   A tiltakozáshoz való jog

A jelen tájékoztató szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az Ügyfél az Adatkezelő elérhetőségein keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Vállalkozás a személyes adatait nem a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelöltek szerint kezeli.

 

6.   Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az Ügyfélnek személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasza, problémája merülne fel, ezt a Vállalkozás elérhetőségein jelezheti a panasz békés rendezése érdekében. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy személyes adataival kapcsolatos bármely jogsértéészlelése esetén az illetékes bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Elérhetőségek:

Svélecz Gábor egyéni vállalkozó

Székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 62/A

Telefonszáma: +36 (70) 408-3456

E-mailcíme: [email protected]

Honlap: https://www.pandafix.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Elektronikus levélcím: [email protected]

Honlap: http://naih.hu