Menu
Szervizkérelem

Szavatossági feltételek

1. Amennyiben a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magába foglaló díja a húszezer forintot meghaladja a szolgáltatást nyújtó vállalkozót jótállási kötelezettség terheli.

2. A jótállás időtartama hat hónap

3. A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére való átadásával, vagy – ha az üzembe helyezést a vállalkozó végzi – az üzembe helyezés napjával kezdodik.

4. A vállalkozó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknál a fogyasztóra nézve kedvezőbb jótállási feltételeket vállalhat.

5. Semmis az a megállapodás, amely a mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el.

6. A vállalkozó köteles a szolgáltatás díjának átvételekor, legkésőbb a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére történő átadáskor – külön kérés nélkül – jótállási jegyet adni.

7. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

8. A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét nem érinti.

9. A jogosult a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a kötelezettel.

10. A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.

11. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

12. A vállalkozó a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) a fogyasztó nevét, címét

b) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt

c) az elvégzett javító-karbantartó szolgáltatás megnevezését, díját

d) a dolog átadása vagy az üzembe helyezés időpontját

e) a hiba bejelentésének időpontját

f) a hiba leírását

g) a kifogás rendezésének módját

13. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

14. A vállalkozó a jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadni köteles.

15. Amennyiben a vállalkozó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról a fogyasztót legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni.

16. Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

17. A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.